Opći uvjeti poslovanja


U daljnjem tekstu: Opći uvjetiOvim Općim uvjetima ureduju se odnosi između DANTEH informacijske tehnologije, Slavonski Brod, Naselje Slavonija 1 kbr.11 kao davatelja web hosting servisa i usluga (u daljnjem tekstu: Davatelj) putem web stranica Marsonia web hosting (Davatelj brand name), u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj s jedne strane i korisnika servisa i usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

Na sve međusobne odnose između Davatelja i Korisnika servisa i usluga (u daljnjem tekstu: SIU) koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.

1. Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos zasniva se između Davatelja i Korisnika registracijom Korisnika putem registracijske forme, i počinje teći uplatom Korisnika prema računu za naručene SIU sa web stranica Marsonia web hosting. Pri naručivanju SIU, u registracijsku formu se unose podaci o Korisniku, adresa za dostavljanje pisanih obavijesti i adresa elektroničke pošte za dostavljanje računa u elektronskom obliku za naručene SIU, te podaci o paketu ili modelu SIU i izjava Korisnika kojom potvrđuje da je na internetskoj stranici pročitao, te da je suglasan s Općim uvjetima.

Minimalni period za korištenje web hostinga, domena, SSL certifikata je 1 (jednu) godinu, ako pri naručivanju nije naveden duži period. Nakon isteka vremena za korištenje SIU, Korisniku će biti poslan predračun za slijedeći period od minimalno 1 (jedne) godine. Predračun će biti poslan 7 (sedam) dana prije isteka važećih SIU. Nakon uplate SIU po predračunu, Korisniku će biti ispostavljen račun u elektronskom obliku putem elektroničke pošte. Davatelj ima pravo suspendirati SIU ili obrisati korisnički račun sa svim pripadajućim SIU prije isteka roka valjanosti SIU bez obeštećenja korisnika, odnosno bez naknade za neiskorišteni period valjanosti SIU zbog sljedećih razloga:

- Ako Korisnik nije potpuno ispunio podatke ili je upisao netočne podatke u registracijskoj formi;

- Ako Korisnik prema razumnoj procjeni Davatelja nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene SIU;

- Ako je Korisnik maloljetna osoba ili osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost odnosno ako je Korisnik osoba ograničene poslovne sposobnosti koja nama valjane suglasnosti zakonskog zastupnika;

- Ako postoji sumnja da su podaci o identitetu fizičke osobe odnosno pravnoj osobnosti Korisnika, njegovoj platežnoj sposobnosti i ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti;

- Ako je protiv Korisnika pokrenut stečajni ili neki sličan postupak ili ako postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen, ili ako prema razumnoj procjeni Davatelja Korisnik ima neke druge poteškoće u pogledu svojeg poslovanja ili ispunjenja obveza prema vjerovnicima;

- Ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Davatelja po bilo kojoj osnovi prema Korisniku;

- Ako postoji sumnja da Korisnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Marsonia web hosting SIU ili ako omogućava ili ima namjeru omogućiti trećoj osobi zlouporabu Marsonia web hosting SIU;

- Ako postoji sumnja da će Marsonia web hosting SIU biti korištene od strane treće osobe koja nije Korisnik, osim u slučaju kada Davatelj u okviru svojih posebnih ponuda nudi takvu mogućnost korištenja Marsonia web hosting SIU od strane trećih osoba;

- Ako postoji sumnja da Korisnik obavlja, ili ima namjeru tržišno obavljati usluge prijenosa, posredovanja (relej) ili terminiranja prometa koristeći za to Marsonia web hosting server;

- Ako postoji sumnja da Korisnik koristi maliciozne programe i skripte na Marsonia web hosting serveru ili pokuša širiti viruse i crve preko Marsonia web hosting server;

- Ako postoji sumnja da Korisnik preko svojih web stranica ili elektroničke pošte širi nedozvoljeni sadržaj prema važećim propisima Republike Hrvatske, ako je taj sadržaj nemoralan, uvredljiv, diskriminirajući, rasistički ili na drugi način neprihvatljiv prema Ustavu Republike Hrvatske;

- Ako postoji sumnja da Korisnik pokušava nedozvoljeno administrirati Marsonia web hosting server;

- Ako vrši daljnju preprodaju SIU, pa se u svakom slučaju više ne može smatrati Korisnikom SIU u smislu ovih Općih uvjeta;

2. Cijene Marsonia web hosting SIU i uvjeti plaćanja

Iznosi naknada i cijene Marsonia web hosting SIU kao i sve ostale naknade koje Davatelj naplaćuje u skladu ovim Općim uvjetima utvrđene su važećim cjenikom. Davatelj je ovlašten mijenjati cijene te se obvezuje objaviti ih i učiniti dostupnim svojim Korisnicima SIU u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Davatelj maže uvesti, promijeni ili ukinuti pojedine posebne ponude na Marsonia web hosting, odnosno tarifne pakete i modele te pojedine dodatne SIU, odnosno uvjete za njihova korištenje, uključivo, ali ne ograničavajući se na elektroničku poštu.

Davatelj će Korisniku po isteku važenja SIU ispostavljati predračun za naredni period. Korisnik je obavezan podmiriti predračun do datuma dospijeća naznačenog na predračunu, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon isteka važećih SIU. Troškove platnog prometa koji mogu nastati u vezi s plaćanjem predračuna u potpunosti snosi Korisnik. Korisnik je obvezan platiti ukupan iznos dugovanja nastalog za vrijeme trajanja korištenja SIU.

Ako Korisnik uplatu ne izvrši u prethodno navedenom roku svi SIU kojima je istekao period valjanosti, bit će suspendirani, odnosno Korisnik neće moći koristiti SIU. Ukoliko u slijedećih 14 dana, nakon što su SIU suspendirani, korisnički račun će biti obrisan sa svim pripadajućim SIU.

Korisnik može pismeno putem elektroničke pošte zahtijevati da mu se prolongira rok plaćanja kako SIU ne bi bili suspendirani, ali rok plaćanja ne može biti duži od 30 (trideset) dana. U tom slučaju, Korisnik je dužan platiti ukupan iznos SIU prema predračunu bez obzira da li će SIU koristiti ili ne.

Nakon plaćanja predračuna, Korisniku ce biti dostupan račun u elektroničkom obliku, u skladu s posebnim propisima. Na zahtjev Korisnika, Davatelj će izdati račun i u pisanom obliku, ako za to postoje opravdani razlozi.

Korisnik može podnijeti prigovor na kakvoću pružene usluge i na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu u pisanom obliku, a što uključuje i elektroničku poštu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

Aka korisnik nije podnio pisani prigovor iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje za SIU, niti nakon isteka (trideset) 30 dana od dana naznačenog na predračunu kao krajnji rok za plaćanje, Davatelj ima pravo suspendirati SIU. Davatelj zadržava pravo obračunati Korisniku troškove nastale suspendiranjem SIU u skladu s važećim cjenikom. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Korisnika Davatelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

3. Podaci o Korisniku

Podaci o Korisniku Marsonia web hostinga su tajni. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom, odnosno ako je doneseno pravomoćno sudsko rješenje.

Korisnik svojom registracijom na Marsonia web hosting, daje privolu da Davatelj može koristiti i obrađivati njegove podatke, što uključuje i osobne podatke, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja SIU, što obuhvaća i provjere identiteta i platežne sposobnosti Korisnika, obradu podataka Korisnika za svrhu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Korisnika i Davatelja, umanjenja budućeg duga i primjene politike upravljanja rizikom.

Korisnik svojom registracijom na Marsonia web hosting, daje privolu da Davatelj može davati njegove podatke i trećim osobama, ali samo ako je ta treća osoba poslovni partner Davatelja ili specifični davatelj SIU na globalnoj razini, ako te podatke koristi samo za svoje potrebe kao što je registracija domena i sl.

4. Odgovornost Korisnika

Korisnika je odgovoran za kompletan sadržaj svojih web stranica, uključujući legalnost, zaštitu autorskih prava i čuvanje sigurnosne kopije kompletnog sadržaja web stranica u što spadaju web stranice, baze podataka, računi elektroničke pošte i ostale postavke koje korisnik može mijenjati ili dodavati preko kontrolnog panela. Takva sigurnosna kopija ne podrazumijeva sigurnosnu kopiju koju server radi automatski na dodatnom web prostoru koja je dodijeljena Korisniku.

Davatelj nije odgovoran za sigurnosne kopije koje server radi automatski u slučaju kvara ili greške na uređaju za pohranu podataka (tvrdi disk servera).

Korisnik je odgovoran za sigurnost svojih lozinki i informacija o korisničkom računu. Korisnik je odgovoran za svoje račune elektroničke pošte i elektroničku poštu koju šalje preko Marsonia web hosting servera. Korisnik ne smije slati elektroničku poštu koja je protuzakonita na bilo koji način, koja narušava privatnost, koja je napadna, štetna ili nedolična. Korisnik ne smije slati SPAM.

Korisnik ne smije koristiti svoj korisnički račun, odnosno web prostor ili račune elektroničke pošte za relejni prijenos podataka.

Korisnik je odgovoran da ćete cijelo vrijeme korištenja SIU održavati svoje kontaktne podatke i podatke za naplatu točnim.

5. Rješavanje sporova

Za rješavanje sporova proizašlih iz ili u svezi s pretplatničkim odnosom bit će stvarno nadležan sud u Slavonskom Brodu, Republika Hrvatska.

6. Prijelazne i završne odredbe

Prilikom korištenja Marsonia web hosting SIU, Korisnik je obavezan poštovati prava intelektualnog vlasništva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Marsonia web hosting SIU koje Davatelj pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta i na sve nove SIU koje će Davatelj u budućnosti pružati.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Davatelj će izvijestiti Korisnike SIU elektroničkim putem.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta, iste će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike SIU protekom razdoblja od 30 (trideset) dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist Korisnika SIU mogu se primijeniti bez odgode. Ako su navedene izmjene za Korisnika nepovoljnije u odnosu prijašnje, Korisnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave izmjena.DANTEH informacijske tehnologije, Marsonia web hosting